วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม War Room กรมการพัฒนาชุมชน

นายชูชีพ พงษ์ไชย รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/2566 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล โดยมีหน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ทุกจังหวัดร่วมประชุม

ซึ่งในที่ประชุมมีการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 และพิจารณาติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนัก / กอง / ศูนย์ศึกษา ฯ ติดตามผลการใช้จ่าย รายจ่ายลงทุน และติดตามผลการใช้จ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประจำปี พ.ศ. 2565 รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1/2566 อีกด้วย

ที่มา : ryt9

 

ติดตามข่าวสารต่างๆ ได้ที่  heavensgaterivercottages.com